http://strugikrasnye.reg60.ru/dokumenty/mezhvedomstvennaya-komissiya-po-otsenke-zhilykh-po

Межведомственная комиссия по оценке жилых помещений

Постановление Администрации Струго-Красненского района от 13.12.2012г. № 449 "О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений".

Постановление Администрации Струго-Красненского района от 16.06.2015 № 221 "О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений".

Постановление Администрации Струго-Красненского района от 18.05.2017г. №169 "О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений, утвержденное Постановлением Администрации Струго-Красненского района от 13.12. 2012 г. № 449".